SİPAHİLİKTEN ŞEYHÜLİSLÂMLIĞA

MineAsu

EMEKLİ ADMİN
Nisan Forum
Katılım
5 Eki 2013
Mesajlar
7,308
Tepkime puanı
4,506
Puanları
113
SİPAHİLİKTEN ŞEYHÜLİSLÂMLIĞA


İbn-i Kemal Paşa (rahimehullah) gençliği zamanında cennet-mekân Sultan İkinci Bâyezid Han Hazretlerinin maiyetinde sipâhi askeri olarak sefere katılır. Bir gün bir mahalde bazı kumandanlar, vezir Çandarlı İbrâhim Paşa’nın yanında bulundukları sırada ulemânın büyüklerinden Molla Lütfi, dervişâne bir kıyâfetle gelerek kumandanların en ileri gelenlerinden olan Evrenoszâde Ahmet Bey’den üst bir makama oturur.
Kemal Paşazâde o zamana kadar Molla Lütfi’yi bilmezmiş. Kim olduğunu arkadaşlarından birisine sorunca ulemâdan olduğunu öğrenir. Bir müderrisin, Evrenoszâde Ahmet Bey gibi makâm ve mevkî sâhibi bir kumandandan öne geçmesini hayretle karşılar. Akıl ve edep sâhibi arkadaşlarından birisi ilmin en üstün mertebe olduğunu ve binâenaleyh ulemâ sınıfının diğerlerinden mümtâz olması lâzım geleceğini ifâde eder. Bunun üzerine Kemal Paşazâde, seferden sonra askerî vazîfeleri terk ederek ilim tahsiline devam eder. Edirne Dâru’l-Hadîs medresesine müderris tâyin olunan Molla Lütfi’nin (rahimehullah) derslerinden istifâdeye başlar.
Derslerini tamamlayarak birçok medresede müderrislik yapar. Anadolu Kazaskerliği vazîfesine tâyin olunur. Kânûnî Sultân Süleyman Han, Zenbilli Ali Efendi’nin vefâtı üzerine H.932 (M. 1525) senesinde fetvâ makâmını (Şeyhülislâm) Kemâl Paşazâde’nin uhdesine emânet eder. Fetvâ husûsunda aklî ve naklî meseleleri halletmede herkesin müşkillerini giderdiği için “Müfti’s-Sekaleyn ” ünvânına nâil olur.
Rivâyet olunur ki bir gün Arap âlimlerinden bir zât gelir. O sıralarda âlimler arasında okunmaya devam edilen ilimlere âit birçok suâller bulunan bir kitap takdîm ederek Mısır ulemâsı adına kitaptaki meselelerin hallini ricâ eder. Kemâl Paşazâde (rahimehullah) meseleleri süratle gözden geçirerek bir gecede îcâp eden cevapları sayfaların kenarına yazar ve sabah olunca kitabı getiren zâta iâde eder.
İSİMLERİMİZ: Erkek: Abdülhamid, Kız: Hamîde
 

mehmet alii

THEME MAKER
Nisan Forum
Katılım
24 Nis 2014
Mesajlar
534
Tepkime puanı
410
Puanları
63
emeginize saglık
 
Üst